Rezervační řád

  1. Rezervace kurtu se provádí pomocí online rezervačního systému, výjimečně i u správce tenisového areálu.
  2. Rezervovat kurt si mohou pouze uživatelé, kteří byli do online rezervačního systému zaregistrováni. Registrace se provádí online, výjimečně i u správce tenisového areálu.
  3. Návod na registraci do rezervačního systému a postup při tvorbě rezervace kurtu jsou uvedeny přímo v rezervačním systému v informační záložce "Jak rezervovat".
  4. Rezervace kurtů pro členy klubu může být provedena v průběhu 168 hodin před samotnou hrou (například v pátek v 16:01 hod na příští pátek od 15 do 16 hod).
  5. Členové klubu si mohou v průběhu týdne v jednom dni rezervovat nejvýše 3 hry (hra = 60 min singl, nebo 120 min debl), přičemž od 16 do 19 hodin nejvýše tři hry týdně. Do limitu se počítají nejen členem vytvořené rezervace ale i rezervace na něž je člen pozván. 
  6. Při rezervaci jedné hodiny se předpokládá dvouhra a je třeba zadat jednoho spoluhráče - buď člena oddílu nebo hosta. Při rezervaci dvou hodin se předpokládá čtyřhra a je třeba zadat tři různé spoluhráče - buď členy oddílu nebo hosty. Cena za kurt se počítá automaticky, podle toho kolik bude hrát hostů. Nahradit v sestavě člena klubu hostem je možné jen vyjímečně a je nutno na to předem upozornit správce (pokud je přítomen) nebo mailem na adresu "rezervacedoudlevce@seznam.cz".
  7. Rezervace kurtů pro veřejnost (hosty) může být provedena až 24 hodin dopředu před samotnou hrou (například v pátek na sobotu). V jednom dni lze rezervovat maximálně dvě hodiny.
  8. Ceny za rezervovanou herní hodinu pro veřejnost (hosty) jsou stanoveny na konkrétní dny a hodiny v týdnu. Každoročně jsou schvalovány výborem tenisového klubu a zveřejňovány na webu klubu nebo v areálu na veřejné vývěsce.
  9. Odhlášení rezervace musí být provedeno co nejdříve, bez sankce nejpozději 5 hodin před začátkem hry. V případě odhlášení rezervace méně než 5 hodin před začátkem hry je rezervace prohlášena za uskutečněnou a vzniká povinností ji uhradit v plné výši. Tato úhrada se vztahuje i na členy klubu. Dokud není úhrada provedena není možno provádět další rezervace.
  10. Povinnost uhradit neuskutečněnou rezervaci neplatí, pokud k neuskutečnění došlo z důvodu nepříznivého počasí. 

Hrací řád

1. Tenisové kurty jsou v provozu pro členy klubu i veřejnost (hosty) denně od 8 do 21 hodin. O jejich způsobilosti pro hru vždy rozhoduje správce areálu nebo přítomný člen výboru tenisového klubu.
2. Obsazování kurtů se řídí online rezervačním systémem.
3. Před započetím hry, je-li kurt suchý, je nutné ho nakropit. Po hře je nutné včas zahájit úpravu kurtu - kurt nejdříve srovnat dřevěným hrablem a následně kurt zamést. Hráči jsou povinni při údržbě kurtů dodržovat pokyny správce nebo přítomného člena výboru tenisového klubu.
4. Pokud uplyne hrací doba a kurt není rezervován pro další hráče, lze hrací dobu prodloužit, a to vždy pouze o 60 minut. Je-li některý z hráčů host je třeba provést novou rezervaci, aby proběhla platba z kreditu. Vyjímečně lze doplatit správci (je-li přítomen) nebo to oznámit na mail "rezervacedoudlevce@seznam.cz"
5. Vstup hráčům na kurt je povolen ne dříve než 5 minut před započetím hrací doby. Pokud nebyl kurt předchozí hodinu obsazen, je možno na kurt vstoupit a zahájit hru dříve.
6. Hra je povolena pouze v tenisové obuvi a vhodném oblečení.
7. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných slovních projevů.
8. Porušování Hracího řádu, neuposlechnutí pokynů správce nebo přítomného člena výboru tenisového klubu ve smyslu Hracího řádu, bude znamenat napomenutí a v případě opakování i možné vykázání a vyloučení z tenisového klubu.

Návštěvní řád

1. Tenisový areál mohou využívat v provozní době členové klubu po splnění členských povinností nebo široká veřejnost (hosté) po zaplacení příslušného poplatku za pronájem kurtů.
2. Provoz areálu začíná v závislosti na počasí v průběhu měsíce dubna a končí v průběhu měsíce října. Provozní doba areálu je denně od 8 do 21 hodin.
3. Užívání areálu je na vlastní nebezpečí. Tenisový klub nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.
4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu, dbát pokynů správce areálu a jednotlivých členů výboru tenisového klubu.
5. Návštěvníci jsou povinni zachovávat čistotu všech míst a šetřit zařízení areálu. Pokud svým jednáním způsobí škodu na majetku nebo vybavení areálu, jsou povinni jí uhradit.
6. Návštěvníci, kteří přijdou na dvorce s dětmi, jsou povinni se o ně starat tak, aby děti nerušily svým chováním ostatní hráče.
7. Jízda na kole a volné pobíhání psů je uvnitř areálu zakázáno.
8. Tenisový klub neodpovídá za škody vzniklé na volně odložených věcech návštěvníků v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat správci areálu.
9. Parkování kol v areálu je možné ve stojanech na kola . Tyto stojany nejsou střežené a tenisový klub nenese odpovědnost za uložená kola.
10. Přání a stížnosti týkající se provozu areálu mohou návštěvníci uplatnit písemně u jednotlivých členů výboru tenisového klubu.