Rezervační řád

  1. Rezervace kurtu se provádí pomocí online rezervačního systému, výjimečně i u správce tenisového areálu.
  2. Rezervovat kurt si mohou pouze uživatelé, kteří byli do online rezervačního systému zaregistrováni. Registraci  provádí každý sám online, výjimečně i u správce tenisového areálu.
  3. Návod na registraci do rezervačního systému a postup při tvorbě rezervace kurtu jsou uvedeny přímo v rezervačním systému v informační záložce "Jak rezervovat".
  4. Rezervace kurtů pro členy klubu může být provedena v průběhu 168 hodin před samotnou hrou (například v pátek na příští čtvrtek).
  5. Členové klubu si mohou v průběhu týdne v jednom dni rezervovat nejvýše 3 hry (hra = 60 min singl, nebo 120min debl), přičemž od 16 do 19 hodin nejvýše tři hry týdně. Výše uvedené limity nelze obcházet tím, že se ke hře využije rezervace, kterou provede jiný člen tenisového klubu.
  6. Rezervace kurtů pro veřejnost (hosty) může být provedena až 24 hodin dopředu před samotnou hrou (například v pátek na sobotu). V jednom dni lze rezervovat maximálně dvě hodiny.
  7. Při rezervaci jedné hodiny se předpokládá dvouhra a je třeba zadat jednoho spoluhráče - buď člena oddílu nebo hosta. Při rezervaci dvou hodin se předpokládá čtyřhra a je třeba zadat tři různé spoluhráče - buď členy oddílu nebo hosty. Cena za kurt se počítá automaticky, podle toho kolik bude hrát hostů. Nahradit v sestavě člena klubu hostem je možné jen vyjímečně a je nutno na to předem upozornit správce (pokud je přítomen) nebo mailem na adresu "rezervacedoudlevce@seznam.cz".
  8. Ceny za rezervovanou herní hodinu pro veřejnost (hosty) jsou stanoveny na konkrétní dny a hodiny v týdnu. Každoročně jsou schvalovány výborem tenisového klubu a zveřejňovány na webu klubu nebo v areálu na veřejné vývěsce.
  9. Odhlášení rezervace musí být provedeno co nejdříve, bez sankce nejpozději 5 hodin před začátkem hry. V případě odhlášení rezervace méně než 5 hodin před začátkem hry je rezervace prohlášena za uskutečněnou a vzniká povinností ji uhradit v plné výši. Tato úhrada se vztahuje i na členy klubu. Dokud není úhrada provedena není možno provádět další rezervace.
  10. Povinnost uhradit neuskutečněnou rezervaci neplatí, pokud k neuskutečnění došlo z důvodu nepříznivého počasí. 

Hrací řád

1. Tenisové kurty jsou v provozu pro členy klubu i veřejnost (hosty) denně od 8 do 21 hodin. O jejich způsobilosti pro hru vždy rozhoduje správce areálu nebo přítomný člen výboru tenisového klubu.
2. Obsazování kurtů se řídí online rezervačním systémem.
3. Před započetím hry, je-li kurt suchý, je nutné ho nakropit. Po hře je nutné včas zahájit úpravu kurtu - kurt nejdříve srovnat dřevěným hrablem a následně kurt zamést. Hráči jsou povinni při údržbě kurtů dodržovat pokyny správce nebo přítomného člena výboru tenisového klubu.
4. Pokud uplyne hrací doba a kurt není rezervován pro další hráče, lze hrací dobu prodloužit, a to vždy pouze o 60 minut. Je-li některý z hráčů host je třeba provést novou rezervaci, aby proběhla platba z kreditu. Vyjímečně lze doplatit správci (je-li přítomen) nebo to oznámit na mail "rezervacedoudlevce@seznam.cz"
5. Vstup hráčům na kurt je povolen ne dříve než 5 minut před započetím hrací doby.
6. Hra je povolena pouze v tenisové obuvi a vhodném oblečení.
7. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných slovních projevů.
8. Porušování Hracího řádu, neuposlechnutí pokynů správce nebo přítomného člena výboru tenisového klubu ve smyslu Hracího řádu, bude znamenat napomenutí a v případě opakování i možné vykázání a vyloučení z tenisového klubu.

Návštěvní řád

1. Tenisový areál mohou využívat v provozní době členové klubu po splnění členských povinností nebo široká veřejnost (hosté) po zaplacení příslušného poplatku za pronájem kurtů.
2. Provoz areálu začíná v závislosti na počasí v průběhu měsíce dubna a končí v průběhu měsíce října. Provozní doba areálu je denně od 8 do 21 hodin.
3. Užívání areálu je na vlastní nebezpečí. Tenisový klub nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.
4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu, dbát pokynů správce areálu a jednotlivých členů výboru tenisového klubu.
5. Návštěvníci jsou povinni zachovávat čistotu všech míst a šetřit zařízení areálu. Pokud svým jednáním způsobí škodu na majetku nebo vybavení areálu, jsou povinni jí uhradit.
6. Návštěvníci, kteří přijdou na dvorce s dětmi, jsou povinni se o ně starat tak, aby děti nerušily svým chováním ostatní hráče.
7. Jízda na kole a volné pobíhání psů je uvnitř areálu zakázáno.
8. Tenisový klub neodpovídá za škody vzniklé na volně odložených věcech návštěvníků v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat správci areálu.
9. Parkování kol v areálu je možné ve stojanech na kola . Tyto stojany nejsou střežené a tenisový klub nenese odpovědnost za uložená kola.
10. Přání a stížnosti týkající se provozu areálu mohou návštěvníci uplatnit písemně u jednotlivých členů výboru tenisového klubu.